ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin ๗๐/๓๐ จำนวน  (อ่าน 1537 ครั้ง)

Natsutha

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 30
    • ดูรายละเอียด
งหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin ๗๐/๓๐ จำนวน ๑๖,๐๐๐ ตลับ (๓ มิลลิลิตร)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

-เวชภัณฑ์ยา Insulin ๗๐/๓๐ จำนวน ๑๖,๐๐๐ ตลับ (๓ มิลลิลิตร)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๒๔๙,๗๖๐- บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลบางจาก www.bangchakhosp.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๖๔๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๒ ในวันเวลาราชการ