กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2
1
รับสมัครงาน / รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแห
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ มกราคม 29, 2018, 11:27:36 AM »
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นไป
4.สุขภาพแข๋็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
รายได้ 330/วัน

***หากผ่านการประเมินสามารถสมัครเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ได้ต่อไป***

สนใจกรอกใบสมัครที่ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 รพ.บางจาก ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2561 โทร 024643002-3 ต่อ 101, 102 ฝ่ายบริหาร
2
จัดซื้อจัดจ้าง / ร่างประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ มกราคม 18, 2018, 03:43:53 PM »
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระกับเขต 10% ราคากลาง 1,820,000 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 รายละเอียดแนบท้าย
3
จัดซื้อจัดจ้าง / แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ มกราคม 03, 2018, 04:46:45 PM »
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
4
จัดซื้อจัดจ้าง / แบบสรุปรายงานจัดซื้อจัดจัาง(สขร.)
« กระทู้ล่าสุด โดย Chalisa เมื่อ มกราคม 03, 2018, 04:40:04 PM »
แบบสรุปรายงานจัดซื้อจัดจัาง(สขร.)
5
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาทำความสะอาด
« กระทู้ล่าสุด โดย Chalisa เมื่อ ธันวาคม 28, 2017, 10:48:39 AM »
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้ง
แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๔๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒
ในวันและเวลาราชการ

6
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาหมึกพิมพ์
« กระทู้ล่าสุด โดย Chalisa เมื่อ ธันวาคม 27, 2017, 09:58:51 AM »
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
 เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

 http://www.gprocurement.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๔๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒
 ในวันและเวลาราชการ
7
ข่าวสารทั่วไป / แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อ
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ ธันวาคม 26, 2017, 02:52:15 PM »
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
8
ข่าวสารทั่วไป / การให้และรับของขวัญ ปี 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ ธันวาคม 26, 2017, 02:49:40 PM »
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561
9
ข่าวสารทั่วไป / รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ ธันวาคม 22, 2017, 09:46:05 PM »
1. เวชภัณฑ์ยา
2. เวชภัณฑ์ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. วัสดุการแพทย์
4. วัสดุทันตกรรม
5. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. วัสดุรังสี
7. พัสดุต่างๆ
10
จัดซื้อจัดจ้าง / แก้ไขร่างประกาศหมึกพิมพ์
« กระทู้ล่าสุด โดย Chalisa เมื่อ ธันวาคม 22, 2017, 02:32:39 PM »
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ …………………… ระหว่างเวลา …………………… น. ถึง …………………… น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๔๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 
หน้า: [1] 2