กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3
1
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องปรับอา
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ กรกฎาคม 09, 2018, 04:17:13 PM »
                           ตามประกาศ โรงพยาบาลบางจาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นั้น
                         ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮงสูง จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 549,766 บาท(ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขน ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
2
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอา
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ มิถุนายน 27, 2018, 04:38:27 PM »
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะซื้อเครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๓๒ เครื่อง โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๖,๘๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

๑.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๖๗,๐๐๐ (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๘,๖๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๕,๘๐๐ (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์  www.bangchakhosp.com หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒ ๔๖๔ ๓๐๐๒ ๓ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

3
ข่าวสารทั่วไป / หลักเกณฑ์การจ้าง/หน้าโปรแกรม LTC
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ มิถุนายน 25, 2018, 10:49:49 AM »
1.หลักเกณฑ์การจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือผู้ดูแล Care giver
2.หน้าโปรแกรมระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ระดับเขต
4
ข่าวสารทั่วไป / คู่มืออบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ มิถุนายน 23, 2018, 09:02:10 AM »
คู่มืออบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  (70 ชั่วโมง)
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=430
5
ข่าวสารทั่วไป / ประกาศแนวทาง/คู่มืออบรมผู้ดูแล
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ มิถุนายน 22, 2018, 04:40:52 PM »
ประกาศแนวทางและคู่มืออบรมผู้ดูแลผู้สูอายุ (70 ชั่วโมง)
6
ข่าวสารทั่วไป / รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนปี 2560 (แก้ไข
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ มิถุนายน 22, 2018, 04:09:03 PM »
รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนปี 2560
7
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเคร
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ มิถุนายน 21, 2018, 11:15:06 AM »
จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางจาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๖,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นเงิน  ๕๖๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๘,๖๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน  ๘๕,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลบางจาก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลบางจาก www.bangchakhosp.com โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลบ่างจาก โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก

เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘  ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๑๓๐

๒. โทรสาร  ๐ – ๒๔๖๔ – ๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒

๓. E-Mail address bjh.spko@moph.mail.go.th

8
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ พฤษภาคม 08, 2018, 03:26:27 PM »
วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งานของโรงพยาบาลบางจาก รวมจำนวนทั้งสิ้น  99 รายการ

ทั้งนี้ จะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคาเหมารวมทั้งหมด 99 รายการ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบางจาก ๐๒-๔๖๔-๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 
9
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาซื้อMetformin ๕๐๐ mg
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ พฤษภาคม 08, 2018, 12:01:49 PM »
                    ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จัดซื้อ Metformin ๕๐๐ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้

                  metformin hydrochloride ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๓,๑๕๐ กล่อง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. -๖๙๖๘๕๘)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๔๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ bjh.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัดสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
10
จัดซื้อจัดจ้าง / ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Metformin 500mg tablet
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ พฤษภาคม 01, 2018, 01:37:16 PM »
งหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ Metformin 500 mg tablet   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   ตามรายการ ดังนี้

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500mg tablet จำนวน ๓๑๕่๐ กล่อง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน   www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๐๒พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๐๕ พฤษภาคม๒๕๖๑ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางจาก โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก  เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘ ตำบลบางจาก   อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
หน้า: [1] 2 3