กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4
1
รับสมัครงาน / ประกาศรับสมัครงาน
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ มกราคม 18, 2019, 10:44:32 AM »
รับสมัคงานลูกจ้างรายวัน
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ตำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
4.สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำคัว
รายได้ 330 บาท/วัน
หากผ่านประเมินสามารถสมัคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส)ได้ต่อไป
สนใจกรอบใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 รพ.บางจาก วันเวลาราชการ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
2
รับสมัครงาน / รับสมัครงานเจ้าพนักงานพัสดุ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ มกราคม 10, 2019, 09:43:39 AM »
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
2.คุณวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ
3.อัตราค่าจ้าง วันละ 400 บาท
4.หากมีประสบการณ์และทักษะในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลบางจาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2  ในวันและเวลาราชการ
เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โทร. 02-464-3002-3 ต่อ 102

หมายเหตุ*****เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562
3
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ ธันวาคม 27, 2018, 02:36:12 PM »
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคราสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๕๒-๔๙๐๐-๑ ต่อ ๒๙๑๒ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ bjh.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
4
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmetero
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ ธันวาคม 27, 2018, 02:03:55 PM »
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวชภัณฑ์ยา Salmeterol+Fluticasone ๕๐+๒๕๐mcg DPI ๖๐ dose ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวชภัณฑ์ยา Salmeterol+Fluticasone ๕๐+๒๕๐mcg DPI ๖๐ dose           ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้        เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๙,๕๘๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1.fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๕๐ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๐๑๕๕)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๒ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ bjh.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๓ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลบางจาก
5
รับสมัครงาน / รับสมัครงานเจ้าพนักงานการเงินฯ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ ธันวาคม 17, 2018, 01:11:57 PM »
ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
2.คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การเงินและธนาคาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.อัตราค่าจ้าง วันละ 400 บาท
4.หากมีประสบการณ์และทักษะในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลบางจาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2  ในวันและเวลาราชการ
เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โทร. 02-464-3002-3 ต่อ 147

หมายเหตุ*****เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562
6
ข่าวสารทั่วไป / ขอเชิญชวน ชาวสมุทรปราการ ร่วมกิจกร
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2018, 03:46:30 PM »
ขอเชิญชวน ชาวสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ "หมอชวนวิ่ง" 50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
จุดที่ 1 เวลา 09.30 น.
--- ปล่อยตัวนักวิ่งคฑา/นักวิ่งสมทบ จากเทศบาลตำบลคลองด่าน ถึง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

จุดที่ 2 เวลา 15.00 น.
--- รวมพลประชาชนเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ณ หอชมเมือง ถึง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

- วันที่ 25 พฤศจิกายน 61
จุดที่ 1 เวลา 05.00 - 06.00 น.
--- รวมพลเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและปล่อยตัวนักวิ่งจาก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถึง กศน. สมุทรปราการ

จุดที่ 2 เวลา 08.30 น.
--- จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ พร้อมนักวิ่งหลัก วิ่งขึ้นสะพานภูมิพล เพื่อส่งคฑาต่อ กทม. 500 คน

7
รับสมัครงาน / รับสมัครงานพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไ
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ ตุลาคม 08, 2018, 11:27:59 AM »
รับสมัครงานพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา

วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-35 ปี เพศ ช/ญ
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่แผนกบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป
ติดต่อโทร 02-4643002 ต่อ 144
ในวันเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561
8
รับสมัครงาน / ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ ตุลาคม 03, 2018, 04:14:59 PM »
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)
คือ นายอำนวย บุรีรักษ์
9
ข่าวสารทั่วไป / การปรับอัตราค่าบริการห้องพิเศษ
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ กันยายน 07, 2018, 04:30:36 PM »
การปรับอัตราค่าบริการห้องพิเศษ
10
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องปรับอา
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ กรกฎาคม 09, 2018, 04:17:13 PM »
                           ตามประกาศ โรงพยาบาลบางจาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นั้น
                         ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮงสูง จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 549,766 บาท(ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขน ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
หน้า: [1] 2 3 4