กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3
1
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ พฤษภาคม 08, 2018, 03:26:27 PM »
วยจังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งานของโรงพยาบาลบางจาก รวมจำนวนทั้งสิ้น  99 รายการ

ทั้งนี้ จะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคาเหมารวมทั้งหมด 99 รายการ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบางจาก ๐๒-๔๖๔-๓๐๐๒ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 
2
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาซื้อMetformin ๕๐๐ mg
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ พฤษภาคม 08, 2018, 12:01:49 PM »
                    ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จัดซื้อ Metformin ๕๐๐ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้

                  metformin hydrochloride ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๓,๑๕๐ กล่อง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. -๖๙๖๘๕๘)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๔๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๑-๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ bjh.spko@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัดสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
3
จัดซื้อจัดจ้าง / ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Metformin 500mg tablet
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ พฤษภาคม 01, 2018, 01:37:16 PM »
งหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ Metformin 500 mg tablet   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   ตามรายการ ดังนี้

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500mg tablet จำนวน ๓๑๕่๐ กล่อง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน   www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๐๒พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๐๕ พฤษภาคม๒๕๖๑ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางจาก โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก  เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘ ตำบลบางจาก   อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
4
จัดซื้อจัดจ้าง / ร่างประกวดราคาจ้างวางระบบ LAN ผู้ป่ว
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ เมษายน 17, 2018, 04:18:34 PM »
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะจ้างวางระบบ LAN ผู้ป่วยใน 6 ชั้น (ส่วนต่อขยาย) ชั้น ๑,๔,๕,๖ โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน  www.spko.moph.go.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางจาก โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก  เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘ ตำบลบางจาก                   อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
5
จัดซื้อจัดจ้าง / ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Metformin ๕๐๐ Mg จ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ เมษายน 11, 2018, 02:57:29 PM »
                         จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะซื้อ Metformin ๕๐๐ Mg  จำนวน ๕,๐๐๐ กล่อง โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

                       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน  www.spko.moph.go.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๑ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางจาก โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก  เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘ ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
6
จัดซื้อจัดจ้าง / ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ เมษายน 04, 2018, 04:17:00 PM »
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกติดลำรางสาธาณระสองด้าน ขนาด ๑๘๖ เมตร และ ๑๔๗ เมตร  โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานwww.spko.moph.go.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๐๔ เมษายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๑ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางจาก โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก  เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘ ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐     
7
ข่าวสารทั่วไป / รายงานสรุปผลร้องเรียน ปี2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ มีนาคม 30, 2018, 06:59:04 PM »
รายงานสรุปผลร้องเรียน ปี2560
8
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาวิเคราะห์ห้อง
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ มีนาคม 29, 2018, 04:50:58 PM »
                            ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องงปฎิบัติการ จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         
                          ตามประกาศ โรงพยาบาลบางจาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฎิบัติการ จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 นั้น
                         บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริาัทท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 630,150 บาท(หกแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขน ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
9
รับสมัครงาน / รับสมัครงานเจ้าพนักงานการเงินและบ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ มีนาคม 27, 2018, 11:29:46 AM »
รับสมัคงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2.อายุ 20 -35 ปี
3.สัญชาติไทย
4.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สนใจกรอกใบสมัครได้ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลบงจาก  วัน เวลา ราชการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
10
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะซื้อครื่องตรวจอวัยวะ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 05:31:34 PM »
ประกาศผู้ขนะราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน
หน้า: [1] 2 3