ข่าวประชาสัมพันธ์ - จัดซื้อจัดจ้าง รพ.บางจาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ => จัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2019, 01:51:27 PM

หัวข้อ: ร่างประกาศซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30 จำนว
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2019, 01:51:27 PM
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30 จำนวน 16,000 ตลับ (3 มิลลิลิตร)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

-เวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30 จำนวน 16,000 ตลับ (3 มิลลิลิตร)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๒๔๙,๗๖๐- บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin 70/30 จำนวน 16,000 ตลับ (3 มิลลิลิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th และเวปไซด์โรงพยาบาลบางจาก http://www.bangchakhosp.com/โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยต้องแสดงเป็น ลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดเผย ตามรายละเอียด ดังนี้
ทางไปรษณีย์
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘ (งานพัสดุ)  ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรสาร ๐๒-๔๖๔๓๐๐๒
E-Mail address : bjh.spko@moph.mail.go.th