Evidence – Based (EB3)

หัวข้อ

(1/1)

[1] การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 แสน

[2] การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 แสน

[3] การจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 แสน

[4] ร่างประกาศราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

[5] แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

[6] แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

[7] แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version