กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2
1
Evidence – Based (EB5) / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกำเ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ กรกฎาคม 26, 2018, 02:09:20 PM »
ตามประกาศ โรงพยาบาลบางจาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์พร้อมตู้สับจ่ายอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมตู้สับจ่ายอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๗๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2
Evidence – Based (EB8) / ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน (ต.ค.60-มิ.ย.6
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ กรกฎาคม 02, 2018, 03:20:44 PM »
ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน (ต.ค.60-มิ.ย.61)  ปีงบประมาณ 2561
3
Evidence – Based (EB8) / ข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง(ต.ค.60-มิ.ย
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ กรกฎาคม 02, 2018, 03:10:39 PM »
รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.60-มิ.ย.61) ปีงบประมาณ 2561
4
Evidence – Based (EB9) / คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ กรกฎาคม 02, 2018, 02:50:14 PM »
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5
Evidence – Based (EB10) / ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ปี 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ มิถุนายน 25, 2018, 03:08:34 PM »
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561
6
Evidence – Based (EB8) / รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนปี 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ มิถุนายน 25, 2018, 02:37:50 PM »
สรุปผลข้อร้องเรียน ปี 2560 ดังนี้
1.) การจัดซื้อจัดจ้าง
2.) การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
7
Evidence – Based (EB10) / วิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผน ปี 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ มิถุนายน 25, 2018, 02:32:10 PM »
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2560
8
Evidence – Based (EB5) / ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิด
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ มิถุนายน 19, 2018, 11:52:15 AM »
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ พร้อมตู้สับจ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมตู้สับจ่ายอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางชองงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมตู้สับจ่ายอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์  www.bangchakhosp.com หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒ ๔๖๔ ๓๐๐๒ ๓ ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 
9
Evidence – Based (EB5) / ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ มิถุนายน 11, 2018, 02:28:49 PM »
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ พร้อมตู้สับจ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๓๐๐๒-๓  ต่อ ๑๐๑,๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ  โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายลงทะเบียนมายัง โรงพยาบาลบางจาก โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียด ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก  เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
10
Evidence – Based (EB5) / ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ เมษายน 19, 2018, 04:06:55 PM »
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกติดลำรางสาธาณระสองด้าน ขนาด ๑๘๖ เมตร และ ๑๔๗ เมตร  โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๖๔-๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
หน้า: [1] 2