กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1]
1
Evidence – Based (EB5) / ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ เมษายน 19, 2018, 04:06:55 PM »
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกติดลำรางสาธาณระสองด้าน ขนาด ๑๘๖ เมตร และ ๑๔๗ เมตร  โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smpkhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๖๔-๓๐๐๒-๓ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
2
Evidence – Based (EB5) / จัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ปฎิบัติกา
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ มีนาคม 15, 2018, 03:46:12 PM »
 ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลบางจาก มีความประสงค์จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 50 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000.-บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดรับเอกสารในวันที่ 14 มีนาคม 2561- 21 มีค.2561
ยื่นเสนอราคาในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bangchakhosp.com ,www.spko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 024643002 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ (08.00 น. ถึง 16.00 น.)
ประกาศ ณ วันที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2561
3
Evidence – Based (EB4) / แบบ สขร. เดือนธค.60
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ มกราคม 29, 2018, 03:23:59 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธค.60
4
Evidence – Based (EB8) / คู่มือร้องเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ มกราคม 29, 2018, 03:19:40 PM »
คู่มือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบางจาก
5
Evidence – Based (EB8) / คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ มกราคม 29, 2018, 03:16:15 PM »
คู่มือปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลบางจาก
6
Evidence – Based (EB4) / แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2017, 03:29:24 PM »
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
หน้า: [1]