แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Natsutha Poycheewa

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13
46
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนกค.65
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:26:51 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

47
MOIT [7] / ประกาศมาตรการการบริหารผลสัมฤทธิ์ฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:21:42 PM »
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

48
MOIT [12] / รายงานผลโครงการเบาหวานปี65
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:15:09 PM »
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก ในเดือนเมษายน 2565

49
MOIT [13] / ประกาศมาตราการรับสินบนฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:11:31 PM »
ประกาศมาตราการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

50
MOIT [21] / ประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:07:49 PM »
การจัดประชุมบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

51
MOIT [19] / การประชุมจัดตั้งชมรม STRONG
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:01:14 PM »
การจัดประชมเพื่อก่อตั้งชมรม STORNG และอบรมให้ความรู้ปลูกฝังความโปร่งใส

52
MOIT [19] / รายงานผลการตั้งชมรมSTORNG
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 06:59:38 PM »
รายงานการติดตามการทำงานของชมรมSTORNG ในรอบ 6 เดือน

53
MOIT [6] / แผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี2565
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 06:54:51 PM »
แผนบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบางจาก ปีงบประมาณปี2565

54
MOIT [7] / ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 06:47:51 PM »
ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ

55
MOIT [18] / รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงปี64
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 06:40:27 PM »
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นรูปเล่ม ปีงบประมาณ 2564

56
MOIT [9] / การประชุมการป้องกันมิให้กระทำผิดฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2022, 06:43:38 PM »
การจัดประชุมบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

57
MOIT [13] / การเบิกจ่ายค่าเดินทาง
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2022, 06:39:10 PM »
การเบิกจ่ายค่าเดินทาง

58
MOIT [13] / คู่มือเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2022, 06:38:42 PM »
คู่มือเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา

59
MOIT [13] / ประกาศระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:25:12 PM »
ตามประกาศระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 2554 เพื่อให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ        ในการป้องกันการรับสินบน และมีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมีประสิทธิภาพ อันมีผลเป็น             การเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน  จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้า

60
MOIT [13] / การบริจาคและใช้ทรัพย์สิน
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:22:33 PM »
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ. 0202.3.2/ว247  ลงวันที่  24  เมษายน  2561  เรื่อง 1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ       หน่วยบริการ พ.ศ. 2561  และ 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561  นั้น           เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ   จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13