แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Natsutha Poycheewa

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11
31
MOIT [13] / แนวทางการบริหารจัดการยา
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:17:38 PM »
ลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอให้ กลุ่มงานเภสัชกรรม กุล่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม และงานเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ สธ. 0217.05/ว 159  ลงวันที่ 12 มกราคม  2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563   เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

32
MOIT [13] / แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:15:19 PM »
กลุ่มงานบริหารทั่วไป   จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา  และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม   รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

33
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนพค.65
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:04:10 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

34
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนเมย.65
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:03:46 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

35
MOIT [2] / รายงานผลการติดตามแผน (ไตรมาสที่3)
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 10:01:36 AM »
รายงานผลการติดตามแผนปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่3)

36
MOIT [2] / อินโฟคณะกรรมการจริยธรรม
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 09:59:53 AM »
ประกาศอินโฟกราฟิคคณะกรรมการจริยธรรมไตรมาสที่ 3 ปี 2565

37
MOIT [2] / ข้อมูลพื้นฐาน
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 09:58:46 AM »
ข้อมูลพื้นฐานไตรมาสที่ 3

38
MOIT [17] / รายงานผลชมรมจริยธรรมฯปี65
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 11:16:09 PM »
รายงานการกำกับติดตามตามแผนการปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบฟอร์มที 2) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 15 มีนาคม 2565)

39
MOIT [17] / รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันฯ
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 11:13:53 PM »
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และปรพฤติมิชอบ ประจำปี 2565|(รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2565 )

40
MOIT [16] / แผนการป้องกันทุจริต
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 11:09:30 PM »
แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565

41
MOIT [16] / แผนชมรมจริยธรรมปี65
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 11:00:33 PM »
 แผนปฎิบัติการส่งเสริมชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบฟอร์มที่ 1)

42
MOIT [15] / แนวทางการยืมพัสดุ
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 10:49:08 PM »
แนวทางการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปี 2565

43
MOIT [11] / รายงานผลเรื่องร้องทุจริตฯ ปี 65
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 10:42:35 PM »
รายงานผลการติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

44
MOIT [23] / คู่มือการล่วงละเมิดฯปี65
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2022, 10:38:58 PM »
คูมือแนวทางการปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในที่ทำงาน ปีงบประมาณ 2565

45
รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - 15 มีนาคม 2565 )( รอบ 6 เดือน )

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11