แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Natsutha Poycheewa

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 11
16
MOIT [13] / ประกาศมาตราการรับสินบนฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:11:31 PM »
ประกาศมาตราการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

17
MOIT [21] / ประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:07:49 PM »
การจัดประชุมบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

18
MOIT [19] / การประชุมจัดตั้งชมรม STRONG
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:01:14 PM »
การจัดประชมเพื่อก่อตั้งชมรม STORNG และอบรมให้ความรู้ปลูกฝังความโปร่งใส

19
MOIT [19] / รายงานผลการตั้งชมรมSTORNG
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 06:59:38 PM »
รายงานการติดตามการทำงานของชมรมSTORNG ในรอบ 6 เดือน

20
MOIT [6] / แผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี2565
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 06:54:51 PM »
แผนบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบางจาก ปีงบประมาณปี2565

21
MOIT [7] / ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 06:47:51 PM »
ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ

22
MOIT [18] / รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงปี64
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 06:40:27 PM »
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นรูปเล่ม ปีงบประมาณ 2564

23
MOIT [9] / การประชุมการป้องกันมิให้กระทำผิดฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2022, 06:43:38 PM »
การจัดประชุมบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

24
MOIT [13] / การเบิกจ่ายค่าเดินทาง
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2022, 06:39:10 PM »
การเบิกจ่ายค่าเดินทาง

25
MOIT [13] / คู่มือเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2022, 06:38:42 PM »
คู่มือเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา

26
MOIT [13] / ประกาศระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:25:12 PM »
ตามประกาศระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 2554 เพื่อให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ        ในการป้องกันการรับสินบน และมีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมีประสิทธิภาพ อันมีผลเป็น             การเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน  จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้า

27
MOIT [13] / การบริจาคและใช้ทรัพย์สิน
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:22:33 PM »
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ. 0202.3.2/ว247  ลงวันที่  24  เมษายน  2561  เรื่อง 1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ       หน่วยบริการ พ.ศ. 2561  และ 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561  นั้น           เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ   จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

28
MOIT [14] / การเบิกจ่ายยาสวัสดิการฯ
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:21:10 PM »
ามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0217/ว 33585 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561  ให้ดำเนินการตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ      ในกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ อย่างเคร่งครัด   จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

29
MOIT [13] / การรับของแถมพิเศษปี65
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:19:43 PM »
ตาม ตามหนังสือที่ สธ 0217/ว 2280 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเฉย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ้างอิงจากสำเนาหนังสือคณะกรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค(กวจ) 0405.2/ ว 457 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562  และแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษของโรงพยาบาลบางจาก รายละเอียด นั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

30
MOIT [13] / แนวทางการให้ของขวัญ
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2022, 02:18:45 PM »
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงให้ทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลบางจาก ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0217/ว 792 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 11