แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Natsutha Poycheewa

หน้า: [1] 2 3 ... 17
1
MOIT [22] / รายงานผลล่วงละเมิดทางเพศ
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 05:42:15 PM »
รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566

2
MOIT [19] / รายงานการเรี่ยไร 12 เดือน
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 05:36:26 PM »
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดรอบ 12 เดือน

3
MOIT [17] / รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงปี66
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 05:31:10 PM »
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นรูปเล่ม ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

4
MOIT [16] / รายงานผลชมรมจริยธรรมฯปี66
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 05:28:30 PM »
รายงานการกำกับติดตามตามแผนการปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบฟอร์มที 2) รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

5
MOIT [16] / รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันฯ
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 05:25:56 PM »
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และปรพฤติมิชอบ ประจำปี 2566|(รอบ 12 เดือน) (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 )

6
MOIT [14] / การยืมพัสดุทางราชการ
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 05:22:42 PM »
มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน
2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2
2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
2.5 มีกลไกการกำกับติดตาม

7
MOIT [13] / รายงานการประเมินการดำเนินการจริยธ
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 05:15:33 PM »
รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4

8
MOIT [12] / รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 05:10:13 PM »
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ระเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5 (ไตรมาส4)

9
MOIT [11] / อบรมการพัฒนาอาสาสมัครอสม.
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 05:07:06 PM »
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ในวันที่ 21 สค.66 13.00 - 16.00 น. ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

10
MOIT [10] / รายงานผลเรื่องร้องทุจริตฯ ปี 66
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 04:58:42 PM »
รายงานผลการติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

11
MOIT [10] / รายงานผลเรื่องร้องเรียนทั่วไปฯ ปี66
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 04:54:56 PM »
รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 )( รอบ 6 เดือน )

12
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนกย.66
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 04:24:09 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

13
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนสค.66
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 04:23:51 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

14
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนกค.66
« เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 04:21:47 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

15
MOIT [20] / การอบรมต่อต้านทุจริตการศึกษา
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2023, 03:38:15 PM »
การอบรมต่อต้านทุจริตการศึกษา โดยเอาความรู้อบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยนำหลักการต่อต้านทุจริตมาร่วมอบรมด้วย ในวันที่ 9 ธค.65 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 เวลา 13.30 - 16.00 น.

หน้า: [1] 2 3 ... 17