แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Chayada Yuwaniyom

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
Evidence - Based [EB17] / แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม ปี64
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2020, 07:51:26 PM »
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ปี64

2
Evidence – Based (EB23) / ประกาศ รพ.คุณธรรม (ชมรมจริยธรรม)
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2020, 07:06:25 PM »
ประกาศโรงพยาบาลบางจาก โรงพยาบาลคุณธรรม

3
Evidence – Based (EB18) / ประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาล ปี 64
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2020, 06:59:06 PM »
ประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาลบางจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4
Evidence – Based (EB9) / การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2563
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 08:16:35 PM »
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2563

5
Evidence – Based (EB9) / นโยบายและยุทธศาสตร์ 2563
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 08:14:34 PM »
1. นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
2. นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบางจาก ปี 2563

6
1. รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2563 (แบบฟอร์มที่ 3)
2.  รายงานผลการส่งแบบฟอร์มที่2 และแบบฟอร์มที่3 ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
3. print screen

7
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมชมรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลบางจาก ปี 2563 (แบบฟอร์มที่2)
3. รายงานผลการส่งแบบฟอร์มที่2 และแบบฟอร์มที่3 ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2. print screen

8
1.หลักฐานการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง รพ.บางจาก ปี 2562 ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562  บรรยายโดย นายสุรเชษฐ และอรุณ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ   และ ประชุม HA 100 %  ส่งเสริมคุณธรรมและปลูกฝังการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมและมีจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  โดย นพ.วันฉัตร ชินสุวาเทย์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก
2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
        2.1อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง รพ.บางจาก ปี 2562 ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562
       2.2ประชุม HA 100 %
3.ภาพถ่ายการประชุม/อบรม
        3.1 อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง รพ.บางจาก ปี 2562 ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562
       3.2 ประชุม HA 100 %
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์รพ. และ Print Screen
5. Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ รพ.9
Evidence – Based (EB26) / กระบวนการอำนวยความสะดวก 2563
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 05:52:33 PM »
1. การเข้าใช้บริการ Applicaiton RDU รู้เรื่องยา
2. การเข้าใช้บริการ ตรวจสอบสถานะผลตรวจวิเคราะห์ด้วย Smart phone
3. print screen

10
1. รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏบิติงานของหน่วยบริการ
2. การประชุม HA 100 % วันที่ 29 -30 มกราคม 2563 เพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. หนังสือแจ้งเวียน
4. print screen

11
Evidence – Based (EB25) / ขั้นตอนการปฏิบัตงาน 2563
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 05:24:33 PM »
1. งานการพยาบาลผู้ปวยนอก
2. กลุ่มงานทันตกรรม
3. print screen

12
Evidence – Based (EB9) / การติดตามแผนการใช้จ่าย 2563
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 04:52:14 PM »
รายงานผลการติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)

13
1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ปี 2563
2. print screen

14
1. รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2563 (แบบฟอร์มที่ 3)
2. print screen

15
Evidence – Based (EB23) / ผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2020, 07:50:38 PM »
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมชมรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลบางจาก ปี 2563 (แบบฟอร์มที่2)
2. print screen

หน้า: [1] 2 3 ... 7