บทความ ITA รพ.บางจาก

MOPH Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT [ ปี 65 ] => MOIT [13] => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ มิถุนายน 30, 2022, 02:25:12 PM

หัวข้อ: ประกาศระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ มิถุนายน 30, 2022, 02:25:12 PM
ตามประกาศระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 2554 เพื่อให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ        ในการป้องกันการรับสินบน และมีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมีประสิทธิภาพ อันมีผลเป็น             การเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน  จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้า