บทความ ITA รพ.บางจาก

MOPH Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT [ ปี 65 ] => MOIT [13] => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ มิถุนายน 30, 2022, 02:22:33 PM

หัวข้อ: การบริจาคและใช้ทรัพย์สิน
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ มิถุนายน 30, 2022, 02:22:33 PM
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ. 0202.3.2/ว247  ลงวันที่  24  เมษายน  2561  เรื่อง 1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ       หน่วยบริการ พ.ศ. 2561  และ 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561  นั้น           เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ   จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้