บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based [ ปี 64 ] => Evidence - Based [EB13] => ข้อความที่เริ่มโดย: Raweerit Chimsakul ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:50:58 PM

หัวข้อ: แนวทางการบริหารจัดการยา
เริ่มหัวข้อโดย: Raweerit Chimsakul ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:50:58 PM
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอให้ กลุ่มงานเภสัชกรรม กุล่มงานเทคนิคการแพทย์                     กลุ่มงานทันตกรรม และงานเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ สธ. 0217.05/ว 159                                    ลงวันที่ 12 มกราคม  2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563   เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  รายละเอียดตามประกาศ           ที่แนบนี้