บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based [ ปี 64 ] => Evidence - Based [EB13] => ข้อความที่เริ่มโดย: Raweerit Chimsakul ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:50:02 PM

หัวข้อ: แนวทางการให้ของขวัญ
เริ่มหัวข้อโดย: Raweerit Chimsakul ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:50:02 PM
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงให้ทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลบางจาก ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0217/ว 792 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้