บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based [ ปี 64 ] => Evidence - Based [EB13] => ข้อความที่เริ่มโดย: Raweerit Chimsakul ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:48:18 PM

หัวข้อ: การรับของแถมพิเศษปี64
เริ่มหัวข้อโดย: Raweerit Chimsakul ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:48:18 PM
ตาม ตามหนังสือที่ สธ 0217/ว 2280 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเฉย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ้างอิงจากสำเนาหนังสือคณะกรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค(กวจ) 0405.2/ ว 457 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562  และแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษของโรงพยาบาลบางจาก รายละเอียด นั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้