บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based [ ปี 64 ] => Evidence - Based [EB13] => ข้อความที่เริ่มโดย: Raweerit Chimsakul ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:47:42 PM

หัวข้อ: การเบิกจ่ายยาสวัสดิการฯ
เริ่มหัวข้อโดย: Raweerit Chimsakul ที่ มีนาคม 15, 2021, 03:47:42 PM
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0217/ว 33585 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561  ให้ดำเนินการตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ           ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ      ในกระบวนการเบิกจ่ายยาฯ อย่างเคร่งครัด   จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย