บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based [ ปี 63 ] => Evidence – Based (EB18) => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ กันยายน 02, 2020, 04:57:17 PM

หัวข้อ: กิจกรรมชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ กันยายน 02, 2020, 04:57:17 PM
กิจกรรมชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตและชมรมจริยธรรม
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
หัวข้อหน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน นั้นกลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานกิจกรรมชมรม STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางจาก ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียง โรงพยาบาลบางจากปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณห้องประชุมชั้น 4
โรงพยาบาลบางจาก
2. จัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ Green Market ครั้งที่ 1/2563ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร โรงพยาบาลบางจาก
3. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3ของทุกเดือน